Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem https://kurs.lightroomjestfajny.com/ należy do Katarzyny Tajcher prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą KT Photography z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 7 Westcott Road, Birmingham B26 2EX, zarejestrowaną pod numerem 7105334712.

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail [email protected]

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Od 1.01.2021 r. przepisy dotyczące konsumenta będą stosowane także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Produkt elektroniczny – kurs online, który można nabyć za pośrednictwem Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://lightroomjestfajny.com
 7. Sprzedawca – Katarzyna Tajcher, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KT Photography z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 7 Westcott Road, Birmingham B26 2EX, zarejestrowaną pod numerem 7105334712.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Każdy Produkt elektroniczny dostępny w Sklepie jest szczegółowo opisany. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie tylko jako zarejestrowany klient.
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Do kasy”,
 • podać adres e-mail do wysyłki zamówienia (produkty elektroniczne dostarczane są na wskazany adres e-mail) oraz swoje dane adresowe,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Paypal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów cyfrowych objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Z chwilą zakupienia i opłacenia zamówienia przez Kupującego, zostanie wysłana do niego wiadomość e-mail zawierająca link, za pomocą którego Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionego Produktu elektronicznego.

§ 4
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli po dokonaniu zakupu Kupujący nie uzyskał wiadomości e-mail z dostępem do zakupionego Produktu cyfrowego – powinien on jak najszybciej skontaktować ze Sprzedawcą pod adresem [email protected]

§ 5
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Jeśli Konsument stwierdzi wadę Produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Konsument powinien zgłosić reklamację na adres mailowy [email protected]
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności: https://lightroomjestfajny/polityka-prywatnosci/

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

© Kasia Tajcher | Lightroom jest fajny
Regulamin | Polityka Prywatności

do góry